Golden Horse Zhang Ziyi Jia Zhangke Zhang Yimou "Conspirators" Bona

Chinese actress Jing Tian poses for fashion magazine

2017-04-11 16:35:29        xinhua

Chinese actress Jing Tian poses for fashion magazine

1  2  3  4  5  
Related News
  About Us  |  Contact Us  |  CRI Online  |  CRI ENGLISH  |  SARFT  |  CRI Mobile  |  Oldies Online  | 24EN.COM